نمایندگی فروش محصولات
 (توليد كننده سيم و كابل)

کابلNYCY

کابل با هادی هم مرکز (Concentric Conducor)
در کابلNYCY تعدادی مفتول مسی با سطح مقطع مشخص به دور هسته مركزي كابل تابیده میشود.که با هم تشکیل یک رشته را میدهند  كه از آن به عنوان هادي هم مركز نام برده مي شود و معمولا جهت ارت در کابل استفاده می کنند. از آنجا که این رشته بدور کابل تابیده شده، خطر برق گرفتگی در صورت تماس با کابل را کاملا از بین برده و همچنین موجب سهولت کارکرد میشود.

دی ان ان